החברה מצויה בקשיים? אין לה יכולת לפרוע את חובותיה? יכול להיות שהגיע זמן פירוק. מה זו פשיטת רגל לחברה וכיצד לעשות את זה נכון?

תהליכים בפשיטת רגל

ראשית חשוב לדייק ולעשות סדר בדברים: הליך פשיטת רגל מתאר מצב בו אדם פרטי שלא מסוגל לשלם את חובותיו בוחר בו כדרך להסדיר את הקושי אליו נקלע. לאחר שבית המשפט מאפשר את הבקשה, ממונה נאמן שתפקידו לנהל את כספיו ונכסיו של פושט הרגל ולחלק לנושים את התמורה המתקבלת מהם. כאשר מדובר בחברה ולא באדם פרטי, מכונה הליך זה פירוק חברה.

פירוק חברה הוא מונח המתייחס לחברות בע"מ. זהו הליך משפטי  שמטרתו, כשמו, לפרק את החברה ולחלק את נכסיה. פירוק חברה יכול להגרם עקב חדלות פירעון של החברה, כלומר במצבים בהם אין לחברה יכולת לפרוע את חובותיה, או, כאשר בעלי המניות בחברה מעוניינים לסיים את חייה. במקרה כזה ייקרא התהליך "פירוק מרצון".

שלבים בפירוק חברה

השלב הראשון בתהליך פירוק חברה הוא הגשת בקשה לפירוק בבית המשפט. את הבקשה יכולים להגיש החברה עצמה, בעל מניות בחברה, או נושה של החברה. במידה והוטל צו פירוק החברה על ידי בית המשפט, מתמנה מפרק לחברה שתפקידו, בין היתר, הוא להכריע בין הנשים השונים את סדר הקדימות לתשלומים. למשל, עובדים יקבלו את שכרם לפני נושים שהחברה חייבת להם כסף וכדומה.

על החברה, או מבקש הבקשה, למסור העתק ממנה לידי הכונס הרשמי והפקיד לו פקדון, ו/או סכום נוסף עליו יחליט הכונס, או בית המשפט. סכום זה ישמש כמקדמה שתשמש את הכונס לכיסוי ההוצאות העתידות לבוא.

בשלב הבא יתבצע פרסום הגשת הבקשה לפירוק החברה. בפרסום יצוין גם מועד הדיון בבקשת הפירוק, ועליו להתפרסם לפחות שבועיים לפני המועד שנקבע לדיון. שלב זה הוא חובה ובכפוף לתקנות החברות. על הפרסום בדבר הפירוק להופיע בעתון יומי בשפה העברית ומטרתו לאפשר לנושים להיות נוכחים במעמד הדיון בבקשה ולציבור הרחב לדעת על כוונת החברה להתפרק. אם יש אדם שמתנגד לבקשת הפירוק, יהיה חייב להגיש כתב התנגדות הכולל בתצהיר בו ינומקו הסיבות להתנגדותו. את כתב ההתנגדות יש להגיש שבעה ימים לפני מועד הדיון בבקשה.

בשלב הבא מתקיים הדיון בבקשה. על כל אדם שמעוניין להשתתף בדיון, שמועדו פורסם ברשומות, להודיע לפחות שבעה ימים קודם לכן על כוונה זו. במידה ולא נמסרה ההודעה, לא יורשה אותו אדם להשתתף בדיון ללא אישור בית המשפט. כמו כן יהיה על המבקש להכין רשימה של אנשים שהודיעו שבכוונתם להשתת, בדיון. העתק של רשימה זו יימסר לבית המשפט טרם הדיון.

טרם הדיון בבית המשפט יהיה על מבקש הבקשה לפירוק להגיש לבית המשפט תעודה שמאשרת שהוא מילא את כל ההוראות שקבועות בתקנות החברות בהליך בקשה לפירוק.

בשלב זה יתקיים הדיון, שבמהלכו בית המשפט יבחן אם להורות על פרסום הבקשה ואת הבקשה עצמה.

יצוין כי פרסום הבקשה לפירוק עלול לגרום לנזק רב לחברה, תדמיתי וכספי ומוריד את ערכה העסקי. לכן, לחברה יש אפשרות לפנות אל בית המשפט בבקשה למנוע את פרסום הבקשה לפירוק, במיוחד אם קיימת האפשרות לפרוע את חובותיה טרם פרסום הבקשה, במטרתה למנוע את הנזק שייגרם לה, או במקרים בהם החברה חולקת על דרישות מבקש הבקשה.

לאחר הדיון יכול בית המשפט לדחות את הבקשה לפירוק או להורות על פירוק החברה. מתוקף סמכותו, יכול בית המשפט למנות מפרק זמני, עד שיתמנה מפרק קבוע לחברה. מסמכותו של בית המשפט גם לעכב את הליכי הפירוק. עיכוב זה יכול להיות זמני, או קבוע, כשמשמעות הדבר היא שעיכוב קבוע יבטל לחלוטין את ההחלטה על פירוק החברה.

בשלב הבא תצא הודעה על מתן צו הפירוק ברשומות ועל המועדים בהם יתקיימו אספות נושים. יודגש כי ניתן לערער על החלטת בית המשפט בדבר הפירוק.

במידה ונקבע כי פירוק החברה יתקיים, יודיע המפרק לרשם על מתן הצו. בשלב האחרון יכריז בית המשפט על החברה כמחוסלת.

כדי שהתהליך יתנהל בצורה מהירה, מקצועית ואפקטיבית, חשוב שהתהליך יהיה מלווה בעורך דין מסחרי, בעל ידע בתחום, היכרות עמו ונסיון רב.

כמה מילים על ליטיגציה מסחרית

משמעות מושג זה היא התדיינות וייצוג בערכאות השונות, כמו בתי המשפט, רשויות, ועדות, בוררויות וכדומה, בכל הקשור לתיקים אזרחיים בעלי אוריינטציה מסחרית, כמו חוזים והסכמים עסקיים, חברות ותאגידים, שטרות, קניין וכדומה. נדרש ידע נרחב של המייצג, כלומר עורך הדין, במשפט המסחרי שהוא שונה, ולעתים מורכב יותר, מסכסוך אזרחי רגיל וכרוכים בו גורמים רבים וחוקים שחלים על המקרה, למשל חוזים, ליווי עסקאות, הסכמי סחר, הגבלים עסקיים וכיוצ"ב.

לכן, בכל הנוגע לדיונים, סכסוכים, פירוק חברה והתנהלות מול גופים מסחריים, יש חשיבות רבה ומשמעותית לליווי התהליך על ידי עורך דין המתמחה בליטיגציה מסחרית.

דברים שחשוב לדעת:

  • בהליך פירוק חברה, הוצאות המשפט בכל שלבי התהליך יחולו על מי שביקש את פירוק החברה. לעתים יכול בית המשפט להחליט אחרת.
  • בניגוד להליך פשיטת רגל של אדם פרטי, בו הוא מוכרז כפושט רגל, בעל מניות של חברה המצויה בהליכי פירוק לא יוכרז בהכרח כפשוט רגל. זאת מאחר וקיימת הפרדה בין החברה בע"מ לבין בעלי המניות שלה. גם במקרים אלו בסמכות בית המשפט להחליט אחרת.
  • הסמכות להורות על פירוק חברה ניתנת לבית המשפט המחוזי המצוי באזור השיפוט של הכתובת הרשמית של החברה, או המקום העיקרי בו מתנהלים עסקיה.