תכנית פירעון בפשיטת רגל – ועדת חריס

צביקה הופמן פשיטת רגל 0 תגובות

גיבוש תכנית פירעון לחייב בעל יכולת פירעון

כללי: ביום 04.05.2014 מינה הכונס הרשמי, פרופ' דוד האן, ועדה לבחינת פרמטרים לגיבוש תכנית פירעון אישית לחייב המצוי בהליך פשיטת רגל (להלן: "ועדת חריס"). ועדה זו, בראשות פרופ' רון חריס, הגישה ביום 08.11.2015 דין וחשבון של עבודת הוועדה והמלצותיה.

עיקרי המלצותיה של הוועדה:

  1. דגש על כבודם של החייב ומשפחתו: הוועדה הדגישה את החשיבות בשמירת כבוד החייב ובני ביתו ואת הצורך לאפשר פירעון מרבי של החובות מתוך יתרת ההכנסה של החייב. כמו כן, צוין כי יש להעניק לחייב תמריצים להשיא את שיעור שכרו ולשלם את הסכום שנקבע כתנאי לקבלת הפטר במלואו. בנוסף לכך, הדגישה הוועדה כי אין זה ראוי לערוך בחינה פרטנית של כל פריט הוצאה מהוצאות החייב ובני משפחתו. למעשה, עיון בדו"ח מלמדנו כי כבודם של החייב ובני ביתו עמד כנר לרגלי חברי הוועדה.
  2.  גיבוש תכנית פירעון לחייב בעל יכולת פירעון: תכנית זו, אשר תוגש לאישורו של בית המשפט, תותאם לחייב ותתבסס על מלוא "הכנסתו הפנויה" של האחרון. חישוב הכנסה זו יתבסס בעיקרו על שלושה הרכיבים הבאים:

רכיב ההוצאות = בחלק זה יבואו בחשבון ההוצאות הבסיסיות הדרושות לחייב ומשפחתו למחיה הולמת בכבוד. סכום זה ייקבע בהסתמך על אומדן ארצי "כתקציב הוצאות כולל שיותיר בידי החייב ומשפחתו את החירות לנהל במסגרתו את הוצאותיהם לפי צרכיהם והעדפותיהם האישיות מבלי שתיבחן כל הוצאה באופן פרטני". יובהר כי על-פי המלצות הוועדה, רכיב ההוצאות ינוכה מרכיב ההכנסות וכך יחושב סכום ההכנסה הפנויה אשר ממנו ייגזר התשלום החודשי אשר יוטל על החייב.

רכיב ההכנסות = יודגש כי מדובר בהכנסות החייב מכל מקור שהוא, לרבות הכנסה מעבודה, הכנסה בעין מדירה בבעלות עצמית ועוד. סכום זה ייקבע על-פי נתוני הכנסת החייב בפועל ובהתאם לאומדן הסכום למיצוי יכולת השתכרותו לעבודה במשרה מלאה (42 שעות עבודה בשבוע), הנקבע בהסתמך על מאפיינים דמוגרפיים ואישיותיים וכן על בסיס נתונים נוספים, כגון: גיל, מין, דת, איזור מגורים, רמת השכלה, מצב משפחתי, משלח היד, הענף הכלכלי וכדו'. כפועל יוצא מכך, המליצה הוועדה כי חייב אשר אינו ממצה את כושר השתכרותו, יקבל ארכה של שישה חודשים אשר במהלכם יושת עליו תשלום חודשי מופחת בהתאם להכנסתו הקונקרטית. לאחר תום תקופה הארכה כאמור, יחויב החייב בסכום המלא – קרי: גובה הסכום שנקבע למיצוי כושר השתכרותו, ללא כל התייחסות לסכום אותו מקבל החייב בפועל. מלבד האמור, המליצה הוועדה להעניק תמריצים שונים להגדלת הכנסתו של החייב ולמיצוי כושר השתכרותו. לסיום חלק זה יובהר כי כאשר פושט הרגל איננו יכול להגיע להיקף עבודה של משרה מלאה כאמור לעיל, עליו הנטל להסביר את הסיבה לכך (מצב בריאות וכדו'). במידה והחייב עמד בנטל זה, יכולה המערכת לחשב את כושר השתכרותו בהתאם לאחוז המשרה כפי שאושרה.  

רכיב בני משפחה = הגדרה זו כוללת את "בן זוגו" של החייב לרבות נשואים או ידועים בציבור; "התלויים" לרבות ילדיו הקטינים, או ילדיו עד גיל 24 העומדים בתנאים מסוימים; הורי החייב אשר מטעמים בריאותיים או מחמת גילם אינם מסגלים לכלכל עצמם, וכן אחרים התלויים בו לפרנסתם בתלות מלאה או חלקית, זאת בכפוף לקריטריונים מסוימים שנקבעו. חשוב לציין כי הוועדה המליצה לא לכלול את הכנסותיו של בן הזוג בתוך רכיב ההכנסות ביחס לקביעת ההכנסה הפנויה של החייב. הרציונל לכך הינו עקרון ההפרדה הרכושית הקבוע בדין, יחד עם ההכרה באוטונומיה של כל אחד מבני הזוג, חרף הקשר הזוגי ביניהם.

3. מערכת המסייעת למקבלי ההחלטות ולא מחליפה את שיקול דעתם: לשיטת חברי הוועדה, מן הראוי הוא כי המערכת לא תחליף את שיקול הדעת של נציגי הכונס הרשמי ובעלי התפקיד בהליך פשיטת הרגל. כמו כן, המליצה הוועדה כי סטייה מההנחיות תתאפשר רק במקרים חריגים ביותר. עוד הוצע כי היושבים על כס השיפוט יכירו את המלצות הוועדה לחישוב התשלום החודשי ואת מאפייניה של המערכת יחד עם האומדנים המתקבלים באמצעותה (אומדן הוצאות המחייה המשפחתיות; אומדן מיצוי כושר השתכרות ואומדן הכנסה בעין מדירה בבעלות עצמית).

4. פירעון מוקדם של הסכום הקבוע בתכנית הפירעון: הומלץ להעניק לחייב אפשרות לפרוע את מלוא הסכום הנדרש מוקדם מהמועד אשר נקבע ובכך למעשה, יוקדם מועד סיום הליך פשיטת הרגל וקבלת ההפטר. אפשרות לפירעון מוקדם תוענק כאשר החייב הצליח להגדיל הכנסותיו מעבר לכושר השתכרותו או כאשר יינתן סיוע ממקורות חיצוניים (משפחה וחברים).

5. ביצוע מעקב שוטף: הוועדה המליצה כי יתבצע מעקב ביחס לאופן יישום המלצות הוועדה וכי בחלוף חצי שנה מתחילת יישום ההמלצות תיערך בחינה ראשונית בדבר הצורך להטמעת עדכונים והתאמות.

סיכום: המלצות ועדת חריס נועדו לסייע בהאחדה בהפעלת שיקול דעתם של הגורמים המעורבים בהליכי פשיטת הרגל. דו"ח זה גיבש אמות מידה לחישוב הכנסתו הפנויה של החייב אשר מתוכה, ניתן יהיה לפרוע את החובות באופן היעיל והמהיר ביותר, תוך התחשבות בחייב ובני משפחתו בתקופת הפירעון. דו"ח זה אומץ על-ידי שרת המשפטים והכונס הרשמי ויישומו החל לאחרונה. יובהר כי יש לפעול בזהירות רבה ומומלץ לשתף פעולה עם הגורמים לשם החשת ההליך.

על המחבר

צביקה הופמן

לאחר סיום לימודיו לתואר ראשון במשפטים (LL.M) בקריה האקדמית אונו, התמחה צביקה בתחומי המשפט האזרחי – הוצאה לפועל, נזיקין, תעבורה ועוד. עו"ד הופמן חבר מן המניין בלשכת עורכי הדין בישראל. צביקה דובר עברית ואנגלית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *