מסלול הפטר בהוצאה לפועל

ערן רוז הוצאה לפועל 4 תגובות

מסלול הפטר הוצאה לפועל

כללי: תיקון מספר 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 נכנס לתוקפו ביום 06.09.2015 התיקון הוא הוראת שעה שהוארכה ותוקנה מספר פעמים כך שצפויה כעת להיות בתוקף עד ליום 2 בינואר 2020.

טרם תיקון 47, חייב יכול היה לקבלת הפטר רק דרך הליך פשיטת רגל המתנהל בבית המשפט המחוזי. בשנת 2015 נחקק התיקון שמטרתו לסייע לחייב אשר הוכרז כמוגבל באמצעים ולאפשר קבלת הפטר בדרך נגישה יותר באמצעות הגשת הבקשה להפטר בלשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהלים תיקיו מבלי להידרש לפנייה נפרדת לבית המשפט המחוזי ולקיים הליך חיצוני להליכי ההוצאה לפועל, אשר לו תנאי סף מחמירים.

התיקון קבע כי אדם שהוכרז "חייב מוגבל באמצעים" ועומד בתנאי הסף, יהא זכאי להגיש בקשה להפטר ולפתוח הליך במסלול הפטר בהוצאה לפועל. במסגרת הליך זה בוחן רשם הוצאה לפועל האם ראוי להעניק לחייב צו הפטר, אשר עתיד לפטור אותו מכל חוב, מלבד חובות שאינם בני הפטר כקבוע בחוק (כדוגמת חוב מזונות, חוב משכנתה או חוב שנוצר במרמה). החלטה זו על פי התיקון נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הרשם.

התנאים להגשת הבקשה להפטר בהוצאה לפועל:

 • חייב מוגבל באמצעים מעל 4 שנים ברצף – החייב הוגדר כחייב מוגבל באמצעים על ידי רשם ההוצאה לפועל והיה חייב במוגבל במשך ארבע השנים שקדמו לבקשה.
 • סכום סך כלל החובות עומד על לא יותר מ-800,000 ₪ או עד 2 מיליון ₪, אם סכום קרן החוב לא עולה על 400,000 ₪.
 • החייב עמד בצו תשלומים שניתן לו על ידי רשם ההוצאה לפועל בשלוש השנים האחרונות – תשלום מלא של צו החיוב בתשלומים או תשלום של לפחות 18 תשלומים ב- 3 השנים האחרונות ובלבד שבעת הגשת הבקשה תשולם יתרת התשלומים.
 • אין הליך פעיל של פשיטת רגל או הליך שהסתיים ב-5 השנים האחרונות – לא מתנהל לגבי החייב הליך פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי ולא הוגשה בקשה שנמצאת תלויה ועומדת ולא קיים הליך פשיטת רגל שהסתיים במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
 • אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש – הרשם לא יביא בחשבון נכסים שאין תועלת במימושם.

חשוב לציין כי רשם ההוצאה לפועל רשאי לפעול לגיבוש הסדר חוב מוסכם בין החייב לכלל הנושים גם במצב שבו החייב אינו עומד בתנאי הסף המצוינים לעיל לקבלת הפטר.

שלבי ההליך:

שלבי הליך הגשת בקשה להפטר בהוצאה לפועל

שלב א: הגשת בקשה על ידי החייב:

בקשה להפטר ניתן להגיש באחת משש לשכות ההוצאה לפועל בהן מתנהל מסלול ההפטר (באר שבע, ירושלים, קריות, נצרת, תל אביב ונתניה). את הבקשה יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל על גבי הטופס הייעודי (טופס 55) ובצירוף מסמכים נדרשים. טיפול בבקשת ההפטר יבוצע בלשכת מסלול הפטר במחוז בו מתנהל תיק האיחוד. ואם לא קיים תיק איחוד, התיק ינוהל בלשכה בה ישנו מסלול הפטר אשר מצויה במחוז בו נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל כנגד החייב.

בשלב זה הבקשה מועברת לרשם, אשר בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה יקבל החלטה ביחס להתאמת הבקשה לפתיחת תיק במסלול הפטר. החלטה זו אינה קובעת האם בסופו של יום יאושר הפטר.

שלב ב: פרסום ברשומות ושליחת הודעות לכל הנושים:

לאחר החלטת הרשם לפתיחת תיק הפטר ובתוך 30 ימים ממועד פתיחת התיק, תפורסם ברשומות ובעיתון יומי, הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר בהוצאה לפועל. בנוסף לכך, בתוך 10 ימים ממועד החלטת הרשם על פתיחת התיק, תשלח הלשכה הרלוונטית, הודעה אישית בנושא לכל אחד מהנושים.

שלב ג: הגשת התנגדויות:

התנגדויות לבקשת ההפטר בהוצאה לפועל ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל, בכתב, בתוך שלושה חודשים. עם זאת, רשם ההוצאה לפועל רשאי להאריך תקופה זו בשלושה חודשים נוספים אם מצא "נסיבות מיוחדות" אשר מנעו מנושה מסוים להגיש את התנגדותו במועד. 

שלב ד: דיון במעמד הצדדים:

במצב בו הוגשה התנגדות יקבע הרשם מועד לדיון בבקשה במעמד הצדדים. זימון לדיון בלשכת ההוצאה לפועל יישלח בדואר רשום. במידה ולא תוגשנה התנגדויות, יישלח למבקש זימון לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל. דיון זה נועד להתחקות אחר יכולתו הכלכלית של המבקש וכן לוודא כי אכן התקיימו התנאים האמורים לעיל.

שלב ה: החלטה סופית של רשם ההוצאה לפועל:

לאחר קיום הדיון, ייתן הרשם החלטתו בבקשת ההפטר. במידה ובקשת ההפטר התקבלה – יינתן צו הפטר אשר יפטור את החייב מחובותיו בהוצאה לפועל. החלטה כאמור יכול שתינתן במהלך הדיון או לאחר מכן, באמצעות דואר רשום.

משמעות קבלת ההפטר בהוצאה לפועל

לאחר צו ההפטר במסלול ההפטר בהוצאה לפועל יהיה מבחינה משפטית מעמדו של החייב כחייב שקיבל הפטר בהליכי פשיטת רגל. כלומר, בדומה לצו הפטר בפשיטת רגל, צו ההפטר שניתן במסלול הפטר בהוצאה לפועל יפטור את החייב מכל החובות שחב בהם ביום הגשת הבקשה להפטר, למעט חובות שאינם בני הפטר או שאינם חובות בני תביעה לפי פקודת פשיטת הרגל. חובות אלה יישארו בעינם גם לאחר מתן ההפטר בהליך. חשוב לדעת כי רשם ההוצאה לפועל רשאי בכול עת לבטל את צו ההפטר שנתן לחייב, אם מצא כי הצו ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב ויש בכך כדי להצדיק את ביטולו.

סיכום: התיקון לחוק שנכנס לתוקף ב-2015 וצפוי להישאר בתוקפו לצורך הגשת בקשות עד ל-2 בינואר 2020, הוסיף מסלול חדש אשר נועד לסייע לחייבים מוגבלים באמצעים, לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל אשר מונעים בעדם את האפשרות לפתוח דף חדש ולחיות חיים נורמטיביים. יודגש כי מפאת קוצר היריעה הובאו עיקרי הדברים בלבד וכי בנושאים רגישים כגון אלה, יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו ולבחור את דרך הראויה ביותר לפתרון הבעיה, זאת בהתחשב במכלול הנסיבות הקונקרטיות השייכות לעניין הנדון.

צוות המומחים שלנו בהופמן רוז ישמח להעניק לך ליווי וייעוץ משפטי איכותי בכל הקשור להליך הפטר בהוצאה לפועל. 

פנה עוד היום לפגישת ייעוץ חינם.

CTA

על המחבר

ערן רוז

ערן בעל תואר ראשון במשפטים (LL.M), מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים. לאחר סיום לימודיו, התמחה ערן בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים וצבר ידע וניסיון רב בהליכים השונים הנוגעים לתחום זה.

4 תגובות על “מסלול הפטר בהוצאה לפועל”

 1. רונית ליזמי

  בעלי נמצא בתיק איחוד 4 שנים האם הוא יכול לעבוד בקרטריונים לפני חצי שנה נפתח תיק נוסף ומישהו אמר לנו שאין אפשרות צריך שוב להמתין 4 שנים אנחנו ממש על סף יאוש

  1. ערן רוז

   רונית שלום רב,
   ישנם חריגים רבים לתנאים הקבועים בחוק בכדי להגיש בקשה להפטר.
   לכן, בהפעלת חריגים אלה ניתן יהיה להיכנס למסלול ההפטרים גם במקרה של בעלך.
   חייגו: 074-7290600
   או שלחו מייל ל: psr@law-hr.co.il

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *