כיצד להתמודד עם חוב מזונות בפשיטת רגל?

צביקה הופמן הוצאה לפועל, פשיטת רגל 0 תגובות

פשיטת רגל מזונות

דמי מזונות הם תשלומים חודשיים המוטלים על החייב לטובת צרכי מחייתו של אדם. מרבית פסקי הדין למזונות בישראל נפסקים כתשלומים לטובת ילדיו הקטינים של החייב, או אשתו, עד תום תקופת נישואיהם. בשל חשיבותם הרבה, חובות מזונות זוכים בחוק הישראלי ליחס מועדף על פני חובות אחרים. אותו יחס מועדף בא לידי ביטוי, בין היתר, במסגרת הליכי הוצאה לפועל, שם יוחד מסלול ייעודי עבור חובות אלה. חוב מזונות בפשיטת רגל, זוכה אף הוא ליחס מיוחד. לכן, כאשר מצוי בתמונה חוב מזונות, חשוב להבין את מעמדו ולקחת בחשבון את השינויים שהוא צפוי להכניס להליך. כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון החדש, אשר יצר רפורמה בדיני פשיטת הרגל, ממשיך להעניק אף הוא מעמד מיוחד לחוב המזונות. ריכזנו עבורכם את המידע החשוב.

הליך פשיטת רגל לפי החוק הישן

עד ספטמבר 2019 דיני פשיטת רגל הוסדרו בפקודת פשיטת הרגל והתקנות שהותקנו מכוחה. הליכי פשיטת רגל אשר נפתחו לפני 15.9.2019 יוסיפו להתנהל על פי הוראות חוק אלה. הליכים שנפתחו לאחר מכן יתנהלו על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. החוק החדש שינה מן היסוד היבטים רבים בהליך חדלות הפירעון, אך היחס המיוחד לחוב מזונות נותר בעינו. בפסקאות הבאות נתאר את המצב המשפטי טרם השינוי, אשר רלוונטי ונכון גם כיום להליכים שנפתחו לפני כניסתו לתוקף של השינוי בחוק.

חוב מזונות שנצבר טרם מתן צו הכינוס

חוב מזונות שנפסק בפסק דין כנגד החייב בהליך פשיטת הרגל ונצבר טרם מתן צו הכינוס כנגד החייב, הוא חוב בר תביעה בפשיטת רגל. על מנת שחוב זה ייכלל במסגרת הליכי פשיטת הרגל ויוקצו לטובתו כספים ונכסים בהליך, יש צורך להגיש אותו כתביעה במהלך תקופת הגשת תביעות החוב. חוב מזונות שהצטבר טרם מתן צו הכינוס בהליך, הוא חוב בדין קדימה. חובות בדין קדימה משולמים על פי החוק, במלואם, לפני שניתן יהיה לפרוע את חובותיהם של נושים אחרים, רגילים. כלומר, תביעת חוב מזונות שצורפה להליך, תקבל עדיפות בפירעון על פני יתר החובות והנושים, כקבוע בחוק.

חוב שנוצר לאחר שניתן כבר צו כינוס

ההתייחסות לדמי מזונות במסגרת הליך פשיטת הרגל מחולקת לדמי מזונות שמועד הפירעון שלהם חלף טרם מתן צו הכינוס – כלומר, נצברו כחוב לפני שניתן צו הכינוס – אל מול תשלומי מזונות עתידיים, כלומר, כאלה הצפויים להשתלם בעתיד. פקודת פשיטת רגל קובעת כי דמי מזונות עתידיים, שמועד פירעונם חל אחרי מתן צו הכינוס, אינם יכולים להיות מוגשים כתביעת חוב בפשיטת רגל. החובות הללו, מוסדרים בפקודה במסגרת מנגנון נפרד המכונה "הקצבה לזכאי למזונות". במסגרת זו בית המשפט מאזן בין האינטרסים של הזכאי למזונות, הנושים האחרים והחייב, ויכול לקבוע סכום מזונות קצוב שייגבה לאחר מתן צו הכינוס. סכום זה עשוי להיות לעיתים נמוך משמעותית מהסכום הנפסק בפסק דין למזונות. יש לקחת בחשבון שיתר הסכום אינו מופטר ויהיה צורך להתמודד איתו בהמשך הדרך. 

חוב מזונות והסדרי חובות עם נושים

פקודת פשיטת רגל מאפשרת לחייב בהליך ולנושיו שהגישו תביעות חוב להגיע ביניהם לפשרה או הסדר לאחר מתן צו הכינוס. הסכם זה מוגש לאישורו של בית המשפט, אשר בוחן את טיבו ומחליט האם לאשר אותו, בכפוף לתנאים המתווים בפקודה. הסכמי פשרה או הסדר שנתקבלו ואושרו באופן זה על ידי בית המשפט, יחייבו את החייב ואת כל הנושים, אך הם לא יפטרו את החייב מחבות בדמי מזונות שנפסקו נגדו בפסק דין.

מעמדו של חוב מזונות לאחר קבלת הפטר חלוט

צו ההפטר החלוט, אותו שואף החייב לקבל במסגרת הליכי פשיטת רגל, פוטר את החייב מכלל החובות מהם ניתן על פי חוק לפטור אותו. ההפטר מאפשר לחייב לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים ומביא לכך שלא ניתן יהיה לתבוע אותו בגין חובות שהיה ניתן לצרף אותם להליך פשיטת הרגל ולא הוגשו כתביעות חוב. במסגרת היחס המועדף אשר מקבל חוב המזונות, גם ההפטר החלוט אינו חל על חובות מזונות. ולכן, גם אם לא צורפה תביעת המזונות להליך במסגרת שלב הגשת תביעת החוב, חוב המזונות יהיה תלוי ועומד גם בסיומו של הליך פשיטת הרגל.

מהו המצב המשפטי ביחס לחוב מזונות בחוק החדש?

בדומה להליכי פשיטת רגל על פי הפקודה, גם בהליכים החדשים חוב מזונות אשר חלף המועד לפירעונו הוא חוב בר תביעה בהליך וזוכה לדין קדימות על פני חובות אחרים של החייב.

ביחס לחובות שזמן פירעונם לאחר מתן צו פתיחת ההליכים תיעשה הקצבה עבור הזכאי למזונות על פי פסק דין באופן הבא:

  1. עם מתן הצו לפתיחת ההליכים, יורה הממונה כי לאדם הזכאי למזונות יוקצב סכום תקופתי מהכנסתו של היחיד (עבודה או מקור אחר) או מתוך נכסי קופת הנשייה, עד להכרעת בית המשפט בעניין. גובה הסכום שיוקצב למזונות יישאר בעינו בשלב זה, אלא אם מצא הממונה שיש הצדקה להפחיתו.
  2. כאשר ימונה הנאמן בתיק הוא יפנה לבית המשפט בבקשה שיורה על התשלומים התקופתיים למזונות, מהכנסתו של היחיד (עבודה או מקור אחר) או מתוך נכסי קופת הנשייה, עד לסיום תקופת התשלומים ואם ניתן לו הפטר לאלתר – עד למועד מתן ההפטר בצו לשיקום כלכלי.

בתום תקופת התשלומים, או אם ניתן ליחיד הפטר לאלתר – עם מתן הצו לשיקום כלכלי, החייב בהליך יהיה פטור מחובות העבר שלא ניתן לפרוע מנכסי קופת הנשייה. יחד עם זאת, החוק קובע כי החייב לא יהיה פטור מחוב עבר של מזונות על פי פסק דין. יש לציין כי לבית המשפט ישנה סמכות, בנסיבות חריגות המצדיקות זאת, להורות כי ההפטר יחול על חובות מזונות או להתנות החלת הפטר שכזה בתנאים.

תלוי ועומד כנגדך חוב מזונות? צוות המומחים שלנו בהופמן רוז ישמח להעניק לך ליווי וייעוץ משפטי איכותי. 

פנה עוד היום לפגישת ייעוץ חינם. 

    

על המחבר

צביקה הופמן

לאחר סיום לימודיו לתואר ראשון במשפטים (LL.M) בקריה האקדמית אונו, התמחה צביקה בתחומי המשפט האזרחי – הוצאה לפועל, נזיקין, תעבורה ועוד. עו"ד הופמן חבר מן המניין בלשכת עורכי הדין בישראל. צביקה דובר עברית ואנגלית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *